Den som sig i leken ger… Nu löper fristen ut…

Yrkande/n Jag yrkar att tingsrätten förpliktigar svaranden att utge 434.412 kr jämte ränta enligt 4 § räntelagen från 30 dagar efter det att stämningsansökan delgivits svaranden till dess att betalning sker. Vidare yrkas ersättning för rättegångskostnader med belopp som kommer att anges senare.